بسم اللہ الرحمن الرحیم

— A Poem by Rumi —

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
I was dead, I became alive; I was weeping, I became laughing;
The power of love swept over my soul, and I became everlasting power.

دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
My eye is satiated, my soul is bold, I have the heart of a lion, I have become shining Venus.

گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم
He said, “You are not mad, you are not appropriate to this
house”; I went and became mad, I became bound in shackles.

گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
He said, “You are not intoxicated; go, for you belong not to
this party”; I went and became intoxicated, I became overflowing with joy.

گفت که تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
He said, “You are not slain, you are not drenched in joy”;
before his life-giving face I became slain and cast down.

گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم
He said, “You are a clever little man, drunk with fancy and
doubt”; I became a fool, I became straightened, I became 
plucked up out of all.

گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
He said, “You have become a candle, the qibla of this assembly”; I am not of assembly, I am not candle, I have become scattered smoke.

گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم
He said, “You are shaikh and headman, you are leader and
guide”; I am not shaikh, I am not leader, I have become slave
to your command.

گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدم
He said, “You have pinions and wings, I will not give you
wings and pinions”; in desire for his pinions and wings I became wingless and impotent.

گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو زانک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم
New fortune said to me, “Go not on the way, do not become pained, for out of grace and generosity I am now coming to you.”

گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم
Old love said to me, “Do not move from my breast”; I said,”Yes, I will not, I am at rest and remain.

چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم
“You are the fountain of the sun, I am the shadow of the willow; when You strike my head, I become low and melting.

تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم
My heart felt the glow of the soul, my heart opened and split, my heart wove a new satin, I became enemy of this ragged one. 

صورت جان وقت سحر لاف همی‌زد ز بطر بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم
The form of the soul at dawn swaggered insolently; I was a slave and an ass-driver, I became king and lord.

شکر کند کاغذ تو از شکر بی‌حد تو کآمد او در بر من با وی ماننده شدم
Your paper gives thanks for your limitless sugar, for it came into my embrace, and I dwelt in it. 

شکر کند خاک دژم از فلک و چرخ به خم کز نظر وگردش او نورپذیرنده شدم
My darling earth gives thanks for my bent sky and sphere,for through its gaze and circling I became light-receiving.

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم
The sphere of heaven gives thanks for king and kingdom and angel, for through his generosity and bounty I have become bright and bountiful. 

شکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم
The gnostic of God gives thanks that we have outraced all; above the seven layers I have become a shining star.

زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم
I was Venus, I became the moon, I became the two hundred-
fold sky; I was Joseph, henceforth I have become the waxing 
Joseph. 

از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
Famous moon, I am yours, look upon me and yourself, for from the trace of your smile I have become a smiling rose garden. 

باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم
Move silently like a chessman, yourself all tongue, for through the face of the king of the world I have become happy and blissful.